רשם הקבלנים פועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 (להלן – החוק) עליו אחראי שר הבינוי והשיכון. החוק קובע כי לא יבוצעו עבודות הנדסה בנאיות, כהגדרתן בחוק, אם היקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות, אלא אם בוצעו בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים (להלן – הפנקס) אשר קיבל רישיון מאת רשם הקבלנים (להלן – הרשם) באותן עבודות תפקידיו של הרשם נקבעו בסעיף 7 בחוק ובין היתר הם: לרשום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בפנקס או לסרב לבקשת הרישום, לבטל רישום או לנקוט אמצעי משמעת אחרים כמפורט בסעיף 8 לחוק וכן לסווג את הקבלנים לפי הסוגים שנקבעו בתקנות, לשנות את רישומם ולהוריד את סיווגם.

פנקס הקבלנים – הרשם מנהל את פנקס הקבלנים בו מופיעים כל הקבלנים הרשומים וסיווגם המקצועי והכספי.

רישיון קבלן

הרשם נותן לקבלנים רישיון דו-שנתי ועורך מעקב אחר רישומם של הקבלנים, עמידתם בהוראות החוק והתקנות ועוקב אחר תשלום חובותיהם ומעדכן בהתאם את הפנקס.

רישום עפ"י רשימת הענפים וענפי המשנה- רשימת הענפים וענפי המשנה שנקבעו כ"עבודות הנדסה בנאיות" כוללת את כל עבודות הבנייה לרבות בנית הפנים, עבודות תשתית, מערכות המים והביוב, מערכות אלקטרו מכאניות חיצוניות למבנה ובתוכו, עבודות גשרים ונמלים וכד'. על פי החוק מי שמבצע עבודות באחד או יותר מהענפים שנקבעו ברשימה האמורה בהיקף כספי העולה על 32,094 ₪ חייב להירשם בפנקס הקבלנים לענף ולסיווג המתאים.

אכיפת החוק- מתבצעת על ידי איתור הקבלנים הלא רשומים הפועלים באתרי הבנייה והגשת חומר החקירה לתובע מטעם הרשות המקומית בה בוצעה העבירה.

בקרה על איכות הבנייה- פעולות הקשורות לאיכות הבנייה המבוצעת על ידי הקבלנים הרשומים ועמידה בהתחייבויותיהם כלפי רוכשי דירות, מזמיני עבודה והמשתמשים. קבלת ובדיקת תלונות נגד קבלנים רשומים והפעלת סנקציות נגדם בהתאם לחומרת המעשים.

אל תחכו, צרו איתנו קשר עוד היום:

בנייה וקידום אתרים בנייה וקידום אתרים